1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsynings loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, af: Farsø kommunalbestyrelse efter

forhandling med Farsø Vandvandværk I/S.

Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1.

1.3 Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er fastsat i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand
efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug.

1.4 Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er fastsat i overensstemmel se med § 30 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vand kvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

1.5 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører er i over ensstemmelse med kravene i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (autorisationsloven).

1.6 Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med kravene fastsat i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 866 af 8. december 1998 om kontrol med vand målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.

1.7 Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger er i overensstemmelse med kravene fastsat i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1010 af 11. december 2002 om det kom munale redningsberedskabs dimensionering m.v.

1.8 I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når der ikke er tale om ejerlejlighedsfor hold. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejen dommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerfor eningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed, herunder beboeren af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerfor- eningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19.

1.9 Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet.

Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.

Betegnelsen bruger omfatter den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed.

1.10 Ved vandforsyningens hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvands ledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner
i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbe handlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger.

Ved stikledning forstås ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen.

1.11 Ved vandinstallationer forstås alle installationer fra stikledningens forlængelse, som er omfattet af Norm for vandinstallationer, DS 439.

Ved jordledninger forstås ledningsinstallationer i jord, fra stikledningens forlængelse og frem til bebyggelse på grunden.

1.12 Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere
af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen, jf. dog 9.13.

Se mere her