FORMANDENS BERETNING 2016 Beretning om det forløbne år.

Der er blevet oppumpet 204.431 m³ vand i 2016
Og i 2015 blev der oppumpet 194.846 m³ et merforbrug på 8.760 m³
Dette skyldes dels at Fjernvarmen har fået 2625 m³ i vandtanke til deres solceller
Og Svømmehallen har fyldt deres bassiner op efter renovering med 750 m³

Det oppumpede vand fordeler sig således på de forskellige boringer.

Holmevej                     0 m³
Stationsvej                 13054 m³ (11.249 m³)
Johs. Nielsensvej    12131 m³ (11.315 m³)
Industrivej                 81930 m³ (84.175 m³)
Vannerup                    97316 m³ (88.107 m³)

Vi har solgt 203.606 m³ vand
Svind – brand og skyl 825 m³ (2015 = 3.048 m³)
Tab i % = 0,4%  (2015 = 1,6 %)
Er et meget godt resultat


Efter at vi har investeret i fjernaflæsningsmodulet i 2015, og vi selv tjekker alle aflæsninger hver måned. Fanger vi de fleste fejl der er ved forbrugerne, og kontakter dem så for at de kan få udbedret skaderne. Det er medvirkende til at vores svind er så lille.

Vi finder stadigvæk målere som ikke har målt i længere tid, det er en lidt træls ting, da det jo er jer som forbrugere det går ud over, da vi går tilbage og ser hvornår den sidste aflæsning er modtaget ved vores fjernaflæsning. Og så beregner vi ved et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug hvad i kommer til at betale, når året er omme. Men det er jo ikke bare vand i kommer til at betale, det er jo også aflednings afgift til Vesthimmerlands vand der bliver dyre. Så hold øje med jer vandmålere, dette gælder både om de står stille eller i bruger mere vand end i plejer. Grunden til at vi kører rundt og fjernaflæser er bare beregnet til vandværket brug, så vi har styr på vore oppumpet mænge og forbrug. Det med at vi henvender os til jer forbrugere, er kun for at vi minimere vores vandspild og afhjælpe diverse utætheder, og en service til jer så i får bugt med skaden inden der sker alt for mange ødelæggelser i jeres hus. Så forbrugere tjek jeres måler mindst en gang om måneden. Der er et aflæsnings skema inde på vores hjemme side som kan udskrives.

Hvis I ikke har denne mulighed så snak eventuelt med jeres nabo, eller kontakt vandværket så vil vi hjælpe jer.

Der er foretaget 109 flytninger i 2016 (2015 = 99)
Vi har 1873 forbrugere
Og vi har 1526 målere
I 2016 er der kommet 3 nye forbrugere

Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder, samt der har været møder med andre instanser.

I Erfa gruppe mellem de store vandværker i Vesthimmerland kommune som består af 2 repsentanter fra hver vandværk, Aars – Aalestrup – Løgstør og Farsø, har vi haft 1 møder i 2016

Vi har drøftet om at lave et fælles seminar for bestyrelsen om den nye vandsektorlov, og det bliver engang her i 2017.

Vi har haft 4 møder med vandrådssamarbejdet af alle vandværker i Vesthimmerlands kommune som består af de 4 store vandværker og 6 små vandværker samt en repræsentant fra vandrådet samt 3 repræsentanter fra kommunen fra teknisk forvaltning virksomheder og grundvand Samarbejdsgruppen er opstået fordi vi skal finde de kildepladser som er langtidsholdbare.

Teknik og miljøudvalget har på et møde besluttet at udskyde beslutningen om, hvorvidt der skal etableres et obligatorisk vandsamarbejde i Vesthimmerlands Kommune. Det blev imidlertid også besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med strategien om, at den fremtidige vandforsyning i Vesthimmerlands kommune skal baseres på, et mindre antal langtidsholdbare kildepladser. Så hvor denne sag den ender er der ingen der ved endnu.


Vi har fået taget de vandprøver som loven siger i 2017 og næste alle så fine ud, der var et problem på Industrivej hvor de havde fundet nogle colibakterier. Der blev så bestilt en ny prøve og det viste sig så at den var i orden, den første prøve var taget det forkerte sted, så alt vores vand som vi pumper ud til forbrugerne er i orden.

Takstblad for 2016 er sendt til kommunen, hvor de i år skulle have diverse beregninger der viser at taksterne er beregnet ud fra faktiske forhold, Regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år og investeringsplan, og en begrundelse for ændret eller uændret takster.

Takstbladet er indsendt med følgende afgifter

En fast afgift på 20 kr. (Aars 720 – Løgstør 500 Aalestrup 600)
en vandafgift pr.m³ pris på 2,50 kr. (Aars 4.85 Løgstør 3.50 Aalestrup 2,50
Målerleje 20 kr. (Aars ingen Løgstør 218 kr. Aalestrup 200 kr.
I 2015 var den faste afgift på 15 kr. og m³ pris på 2,00 kr. Målerleje på 15 kr.

Vedligeholdelse af værker og ledningsnet
Der har været 3 brud på vores ledningsnet, og 3 stophaner der har været utæt som er blevet skiftet.

Når der i dag er brud ved en stophane, så bliver de fjernet, og der kommer en ny stikledning fra hovedledningen og ind til en ny målerbrønd, så vi minimere chancerne for brud, og samtidig får vi måleren ud at sidde i brønden.

Så husk fremad hvis der er nogle grundejere som laver om på deres installationer inde i huset, så skal der etableres målerbrønd og måleren sætte ud, dette gælder også hvis der er brud ved stophanerne. Dette står også i vores regulativ under punkt 9.3. Så det er nemmere for vandværket at komme til målerne hvis der er noget galt med dem, så er vi fri for at skulle kontakte grundejer, hver gang der er noget galt med en måler. Dette tager også tid.

Når vi renovere vores ledningsnet rundt om i byen laver vi samtidig et samarbejde med beredskabet om at slette de brandhaner som ikke bliver brugt mere så vi undgår at få bakterier i vandet fra det stille stående vand i brandhanerne, som andre vandværker har haft problemer med. Vi har ikke haft problemet endnu, men det er jo bedre at forberede end lade stå til.

Målerkontrol af vandmåler er udført i henhold til udarbejdet skema og partiet blev godkendt.

Brandhane på Fabriksvej ved Farmas er blevet udskiftet for Vesthimmerlands kommunes regning

Der er blevet lavet ny forsyningsledning på Røjbækvej med dertilhørende stikledninger og målerbrønde.

Stationsvej/Kirkegårdsvej er der blevet renoveret stikledninger fra hovedledningen og ind til grundejer, hvor stophanerne er blevet fjernet og der er blevet lavet målerbrønde. På grund af dårlige anboringsventiler på hovedledningen.

Ved Svoldrupvej 25 – 27 er stikledningerne blevet fjernet for forbrugerens regning.

Der har været nogle enkelte brud på vores ledningsnet, nogle som vores forbruger har anmeldt til os, og det er vi meget glade for, for så kan vi minimere vores vandspild, så ser i der kommer vand op af fortov – asfalt og græsbelægninger så bliver vi glade for at blive kontaktet, hellere en gang for meget end en gang for lidt.

På Industrivej er der blevet lavet nyt styresystem til vandværket så alt er op to date
På Industrivej og Johan Nielsensvej har vi fået sat nyt hegn op.

Stophaner og målerbrønde
Vi bruger stadigvæk meget tid på stophaner og målerbrønde som forbrugerne har dækket til af en eller anden grund, men stophaner og målerbrønde skal være synlige og let tilgængelig. Det brev vi fik lavet og omdelt til alle forbrugerne har vi ca. fået tilbagemeldinger fra 2/3. Så vi har været i gang med at registre oplysningerne så vi kan komme ud og godkende alle stophaner og målere i løbet af året i byen. Der har grundejeren så få en seddel i postkassen om det er iorden, og dem der ikke er iorden få en frist til at få det udført, ellers vil vandværket få det udført for grundejers regning. Vi har nu været hele byen rundt og ud af 1859 forbruger skal vi ud og tjekke 239 stophaner eller målerbrønde igen. Det er folk som endnu en gang ikke har reageret på de sedler som vi har lagt i folks postkasse eller sendt til dem.

I løbet af året tager vi så fat i dem i industrikvarteret og dem på landet, så måske bliver vi helt færdigt i 2017. Men det arbejde der bliver lavet er på frivillig basis og bliver lavet i vores fritid, så derfor kan det godt tage lidt lang tid at får projektet færdigt.

 • Hjemmeside
  Vores nye hjemmeside farsoe-vandvaerk.dk, sørger vi for at få opdateret løbende når der tilgår os noget som vi syntes der skal ind på siden, så er der noget i syntes der mangler eller der er svært at finde vil vi gerne have en tilbage melding fra jer.
 • Vagttelefon
  Numret er fortsat 70251026 og der stilles automatisk videre, så der er altid en at træffe også i ferier
 • Varmeværket i Farsø
  Vi har fortsat et godt samarbejde med varmeværket og det vil vi selvfølgelig fortsætte med.

 

Fremtiden

 • Nye stikledninger og målerbrønde på Ibisvej – Uglevej – Svalevej og Tranevej fra nummer 79 – 93
 • Vi skal ud og tjekket de sidste stophaner og målerbrønde i byen
 • Ud i industrikvarteret og på landet og finde stophaner
 • Diverse kortopdateringer med Geopoint
 • Tjekke hovedstophaner
 • Maling af stakit på Holmevej
 • Ovenlyskupler fjernes på Industrivej og der laves tagpapdækning
 • Ovenlus kuppel udskiftet på John. Nielsensvej og der laves tagpapdækning.

Renovering af lys på vandtårn og måske noget ny etablering af lys, måske noget som kan bruges sammen med julebelysningen i byen.

Tak til vandpasser som holder bestyrelsen informeret om diverse boringers tilstand, samt holder os orienteret om diverse mangler, om der er noget galt nogle steder. Så står han for græsslåning og snerydning ved vandværksbygningerne, samt små vedligeholdelser. Og han er god til at komme og fortælle når der er noget der mangler eller der er noget galt.

I år har han fået en ny fejemaskine til snerydning som han kan udføre opgaven med.

Så det går lidt hurtigere end med kost og sneskraber.

 Til sidst en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, som gladeligt møder op når jeg indkalder til diverse møder.