Generalforsamling torsdag d.28 marts 2019

 

26 interessenter og 5 bestyrelsesmedlemmer samt revisor fra Beierholm var mødt.

Formanden bød velkommen.

 1. Valg af dirigent

Søren Kjær blev foreslået og valgt. Det blev konstateret at generalforsamlingen er lovlig varslet og indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

 

 1. Beretning om det forløbne år.

FORMANDENS BERETNING 2018

Beretning om det forløbne år.

Der er blevet oppumpet 199.836 m³ vand i 2018

Og i 2017 blev der oppumpet 196.950 m³ det er et merforbrug på 2886 m³ og med den sommer som vi havde i 2018, så er det da ganske fint.

Det oppumpet vand fordeler sig således på de forskellige boringer.

Holmevej                                       0 m³

Stationsvej                      18.485 m³ (19.248 m³)

Johs. Nielsensvej            19.105 m³ (19.662 m³)

Industrivej                      79.572 m³ (79.113 m³)

Vannerup                        82.663 m³ (78.927 m³)

 

Vi har solgt  198.535 m³ vand

Svind – brand 49 m³ (2017 – 157 m³)

Tab i % =2018 0,025%  (2017 = 0,079 %)

Der er brugt 1252 m³ til skyld på vandværkerne

Det er et meget godt resultat, så her kan vi se at de tiltag som vil laver giver resultat, løbende udflytning af målere i målerbrønde, samt fjernelse af stophaner. I 2015 da vi startede disse tiltag var der et tab på 3,1% og i 2016 et tab på 0,04%

 

Efter at vi har investeret i fjernaflæsningsmodulet i 2015, og vi selv tjekker alle aflæsninger hver måned. Fanger vi stadigvæk fejl der er ved forbrugerne, og dem kontakter vi så for at de kan få udbedret skaderne. Det er medvirkende til at vores svind er så lille.

 

Vi finder stadigvæk målere rundt omkring i byen som er blevet flyttet på grund af renovering og omforandringer af grundejernes ejendomme. Men det må man ikke uden at kontakte Farsø Vandværk, som der står i regulativet Punkt 9.3 og 9.11. Det er grundejerens pligt at kontakte Vandværket hvis måleren bliver flyttet ved renovering. Vi har nu sat det som en takst i takstbladet, at opdager vi at plomben er fjernet eller måleren er placeret et andet sted end der hvor vi har registreret det, så kommer man til at betale en bod på 5000,00 kr. Endvidere vil Farsø Vandværk kræve at måleren bliver sat ud i målerbrønd, og det vil så blive lavet på grundejers regning. Så er der nogle som har et vanduer der ikke er plomberet, så kontakt vandværket for at få det udbedret.

 

Farsø Vandværk beder jer stadigvæk om at hold øje med jer vandmålere, dette gælder både om de står stille eller i bruger mere vand end i plejer. Der er tale om teknik, og teknik kan også fejle. Vi har nogle i 2018 som har brugt meget mere vand end de plejer, men man kan komme det i forkøbet hvis man nu aflæser sin måler, og så kan man også se om tallene lige pludselig bliver større end det gennemsnittet ligger på. Grunden til at vi kører rundt og fjernaflæser er bare beregnet til vandværket brug, så vi har styr på vore oppumpet mænge og forbrug. Det med at vi henvender os til jer forbrugere, er kun for at vi minimere vores vandspild og afhjælpe diverse utætheder, og en service til jer så i får bugt med skaden inden der sker alt for mange ødelæggelser i jeres hus. Så forbrugere tjek jeres måler mindst en gang om måneden. Der er et aflæsnings skema inde på vores hjemme side som kan udskrives. Hvis i ikke har denne mulighed så kontakt vandværket så vil vi hjælpe jer.

 

Der er foretaget 135 flytninger i 2018 (2017 = 85)

Vi har 1922 forbrugere

Og vi har 1558 målere

I 2018 er der kommet 25 nye forbrugere

 

Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder, samt der har været møder med andre instanser.

 

I Erfa gruppe mellem de store vandværker i Vesthimmerland kommune som består af 2 repræsentanter fra hver vandværk, Aars – Aalestrup – Løgstør og Farsø, der har vi haft 2 møde i 2018

 

Bestyrelsen og vandpasser har deltaget i 4 kurser som er udgivet af Danske Vandværker

Vandpasseren har desuden deltaget i kurset vejen som arbejdsplads, da han hjælper entreprenørerne i forbindelse med brud og renoveringer.

 

Vi har fået taget de vandprøver som loven siger i 2018 og alle så fine ud, så alt vores vand som vi pumper ud til forbrugerne er i orden.

Der er kommet en ny drikkevandsbekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse medfører mange ændringer, herunder parametre, hyppighed og prøvetagningssteder for vores kontrolprogrammer. Det nye kontrolprogram indeholder kortbilag over de områder hvor prøverne skal tages Analytec som tager vore vandprøver finder så selv ud af hvor de vil tage prøverne ude hos forbrugerne i hvert kvartal. Der bliver også taget prøver på afgangene fra vandværket og ud til forbrugerne i hvert kvartal.

Hvis der er nogle som vil vide mere og kontrolprogrammet, så kan det ses på vores hjemmeside.

 

Takstblad for 2018 er sendt til kommunen, hvor de i år skulle have diverse beregninger der viser at taksterne er beregnet ud fra faktiske forhold, Regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år og investeringsplan, og en begrundelse for ændret eller uændret takster.

Da vi er med i vandsektor loven, er der et prisloft som vi skal overholde, og det vi så bruger derud over skal vi så ud og låne penge til.

 

Takstbladet er indsendt og godkendt med følgende afgifter.

En fast afgift på 55 kr.

En ændret vandafgift pr. m³ pris på 3,50 kr.

Målerleje 130 kr.

I 2018 var den faste afgift på 55 kr. og m³ pris på 2,50 kr. Målerleje på 150 kr.

 

Vedligeholdelse af værker og ledningsnet.

Der har været 4 brud på vores hovedledninger/stophaner som har været utætte og er blevet skiftet.

Når der i dag er brud ved en stophane, så bliver de fjernet, og der kommer en ny stikledning fra hovedledningen og ind til en ny målerbrønd, så vi minimere chancerne for brud, og samtidig får vi måleren ud at sidde i brønden.

Så husk fremad hvis der er nogle grundejere som laver om på deres installationer inde i huset, så skal der etableres målerbrønd og måleren sætte ud, dette gælder også hvis der er brud ved stophanerne. Dette står også i vores regulativ under punkt 9.3. Så det er nemmere for vandværket at komme til målerne hvis der er noget galt med dem, så er vi fri for at skulle kontakte grundejer, hver gang der er noget galt med en måler. Dette tager også tid.

De brud der har været på vores ledningsnet, er der nogle af vores forbruger som har anmeldt til os, og det er vi meget glade for, for så kan vi minimere vores vandspild, så ser i der kommer vand op af fortov – asfalt og græsbelægninger så bliver vi glade for at blive kontaktet, hellere en gang for meget end en gang for lidt.

 

Når vi renovere vores ledningsnet rundt om i byen laver vi samtidig et samarbejde med beredskabet om at slette de brandhaner som ikke bliver brugt mere så vi undgår at få bakterier i vandet fra det stille stående vand i brandhanerne, som andre vandværker har haft problemer med. Vi har ikke haft problemet endnu, men det er jo bedre at forberede end lade stå til.

 

Målere

Målerkontrol af vandmåler er udført i henhold til udarbejdet skema og partiet blev godkendt.

Der er blevet skiftet 200 vandmålere, som blev udført af Arne Bach VVS som var billigst til opgaven.

I forbindelse med udskiftningen af målere var der 17 steder hvor der ikke kunne lukkes for vandet så vi kunne komme til at skifte måleren, så vi måtte til at grave ned til forsyningsledningen så vi kunne fjerne stophanerne og i den forbindelse lave målerbrønde, som vi er i gang med.

Vi har i flere tilfælde haft at nogle målere er forsvundet i forbindelse med fjernelse af ejendomme, man skal huske at kontakte vandværket, så vi kan få de målere slette. Hvis vi ikke modtager vandmåleren, får man en regning på en ny måler.

 

Forsyningsledninger

Der er lavet nye forsyningsledninger på Røjbækvej/Svoldrupvej Krydset, Da der var en ledning med stillestående vand ud til huset der er blevet fjernet af VHK. Så er der blevet flyttet en hovedstophane ved 123 tankstationen, da den stod i vejen for den nye kloak til de nye lejligheder på Mortensgade.

 

Renovering af  Svalevej og Tranevej 79 – 93 hvor Stophaner er blevet slettet og der er lavet målerbrønde med stophaner.

 

Stophaner og målerbrønde

Vi er nu ved at have styr på stophaner og målerbrønde ude hos vores forbrugerne. Men husk stophaner og målerbrønde skal være synlige og let tilgængelig.

Vi er ikke helt færdig med stophanerne ude på landet, men det regner vi med at vi bliver i 2019.

Men husk at det arbejde der bliver lavet er på frivillig basis og bliver lavet i vores fritid, så derfor kan det godt tage lidt lang tid at får projektet færdigt.

Husk også den takst vi har i vores takstblad, kommer vi ud til tildækkede målerbrønde og stophaner, så kommer forbrugeren til at betale et opstartsgebyr på 206 kr. og derefter så pr. time og minimum 1.time af 470 kr.

 

Vandtårn.

Er blevet renoveret i 2018, vi har fået renset murværket, og lappet huller i beton kanter og dæk, endvidere er betonsøjlerne blevet malet, og det har fået en imprægnering så der ikke kommer fugt i beton og murværk, der er blevet sat folie i vinduerne så de ser pæne ud igen, da det ikke er nemt for vores vandpasser at komme op og gøre dem rene. Så er lyset på toppen af vandtårnet blevet lavet færdig, og bestyrelsen er da godt tilfreds med det der er blevet lavet.

 

SMS-varsling

Der mangler stadigvæk nogle forbruger som ikke er tilmeldt SMS-varsling, men det er jo noget som folk selv bestemmer om de vil have varsling om det der sker ved lukninger, men vi har erfaret at der hvor vi renovere og vi lukker flere gange for vandet, så vil folk gerne på SMS-varsling for at vide hvornår vandet bliver lukket.

Så det er noget vi fremover bruger også til information til vores forbrugere.

 

Vi har nu fået lavet sådan at hvis der sker brud på ledningsnettet, laver Fjernvarmen en sms-varsling til de forbrugere der bliver berørt af lukningen, så forbrugerne bliver informeret.

 

Person data lovgivningen

Person data forordningen er blevet lavet og kan ses på vores hjemmeside.

 

El aftale

Vores nuværende aftale var en Fastpris aftale, á 33 øre pr kWh.

Skulle vi fortsætte med en fastpris aftale igen, så vil den ligger på et niveau i dag på 34,61 øre pr kWh

Så vi valgte en Spot aftale, altså en variable aftale.

Her er gennemsnittet, set ud fra de sidste 3 år, 19,7 øre pr kWh

 

Vandsektorloven

I november måned var en god dag for de forbrugerejede vandværker. Politikerne på Christiansborg indgik et bredt forlig om, at vandværker som udleder mindre en 800.000.kubikmeter vand ikke længere behøver at være omfattet af de økonomiske rammer i vandsektorloven. Men da forsyningssikkerheden er altafgørende, skal vandværkerne stadig være omfattet af performancebenchmarkingen.

Aftalen træder i kraft i 2021, men forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt forsikre, at han vil arbejde for at der kan gives dispensation, så vandværkerne kan komme ud af reguleringen inden da.

Lars Chr. Lilleholt siger endvidere at der jo ingen grund er til at man på de forbrugerejede vandværker skal opleve, at reguleringen påfører dem større omkostninger længere end nødvendigt.

Derfor skulle vi have haft et punkt på dagsorden der hed udtrædelse af de økonomiske rammer i vandsektorloven, men der er endnu ikke lavet en lovgivning i sagen så vi kunne få det med på generalforsamlingen. Men nu er der jo også snart valg, så de har nok andre ting at tænke på.

Men når den nye lov kommer må vi holde en ekstra ordiner generalforsamling, og se om vores forbrugere stemmer om vi skal blive i vandsektorloven eller ikke.

 

Tidligere Formænd i Farsø Vandværk

Vi har haft kontakt til Lokalhistorisk arkiv om de kan hjælpe os med at finde billeder af forhenværende formænd. De har haft det på facebook og der er ca. 1900 der har set opslaget, men ikke med noget positive resultat. Så er der nogle i byen der kender de gamle formænd eller noget familie til dem, vil vi blive glade for at modtage et billede af dem.

Det er meningen at billederne skal hænge i møderummet på vores velfærdsbygning på Holmevej

Jeg har taget nogle lister med hvorpå de tidligere formænd er skrevet på.

 

Hjemmeside.

Vores hjemmeside WWW.FARSOE-VANDVAERK.DK, sørger vi for at få opdateret løbende når der tilgår os noget som vi syntes der skal ind på siden, så er der noget i syntes der mangler eller der er svært at finde vil vi gerne have en tilbage melding fra jer.

 

Vagttelefon

Numret er fortsat 70251026 og der stilles automatisk videre, så der er altid en at træffe også i ferier

 

Varmeværket i Farsø

Vi har fortsat et godt samarbejde med varmeværket og det vil vi selvfølgelig fortsætte med.

 

Fremtiden

Nye stikledninger og målerbrønde Høgevej og Tranevej 47 – 77

Ny hovedledning – stikledninger og målerbrønde på Postbakken

Ny ståltrappe op til vandtårnet og i selve vandtårnet fra rapoen og op til lugen i toppen af vandtårnet

 

Tak til vandpasser som holder bestyrelsen informeret om diverse boringers tilstand, samt holder os orienteret om diverse mangler, om der er noget galt nogle steder. Kører måleraflæsning 1 gang om måneden. Så står han for græsslåning og snerydning ved vandværksbygningerne, samt små vedligeholdelser.

 

Til sidst vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde,

 

Beretningen er godkendt.

 1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Regnskabet godkendt

 1. Budget for det kommende år fremlægges.

Budgettet godkendt.

Investeringsplan for 2019

Godkendt

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Jens Laigaard  modtager genvalg  –

Ole Christensen  modtager genvalg  –

Jesper Sander  modtager genvalg

 

Suppleanter:

Kristian Bak genvalgt

Jens Sørensen genvalgt

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

Revisor                     Per Flak genvalgt

Suppleant                Lars Jensen genvalgt

 1. Behandling af indkomne forslag.

Indkommet 1 forslag fra Bestyrelsen – vedtægtsændringer.

VEDTÆGTS ÆNDRINGER.

 • 1 Selskabet der er stiftet d. 15 Februar 1905, er et A.M.B.A selskab, hvis navn er Farsø Vandværk

A.M.B.A

Selskabet har hjemsted i Vesthimmerland kommune

 • 4 Farsø kommune ændres til Vesthimmerland kommune
 • 12 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor

Valget gælder for en 1 årig periode

Indkommet forslag er godkendt og der skal ny generalforsamling til for at få det ændret, afholdes inden 2 mdr. Fra dd.

 1. Eventuelt.

 

Søren Kjær                                       Ole Christensen

Dirigent                                             Referent