FORMANDENS BERETNING 2017 Beretning om det forløbne år.

Der er blevet oppumpet 196.950 m³ vand i 2017

Og i 2016 blev der oppumpet 204.431 m³ et mindre forbrug på 7481 m³

Det oppumpet vand fordeler sig således på de forskellige boringer.

Holmevej                                  0 m³

Stationsvej                      19.248 m³ (13.054 m³)

Johs. Nielsensvej            19.662 m³ (12.131 m³)

Industrivej                      79.113 m³ (81.930 m³)

Vannerup                        78.927 m³ (97.316 m³)

Vi har solgt  195.528 m³ vand

Svind – brand 157 m³ (2016 – 825 m³)

Tab i % =2017 0,079%  (2016 = 0,4 %)

Der er brugt 1265 til skyld på vandværkerne

Er et meget godt resultat, så her kan vi se at de tiltag som vil laver giver resultat, løbende udflytning af målere i målerbrønde, samt fjernelse af stopahner. I 2015 da vi staretde disse tiltag var der et tab i % på 3,1

Efter at vi har investeret i fjernaflæsningsmodulet i 2015, og vi selv tjekker alle aflæsninger hver måned. Fanger vi stadigvæk fejl der er ved forbrugerne, og kontakter dem så for at de kan få udbedret skaderne. Det er medvirkende til at vores svind er så lille.

Vi er begyndt at finde målere rundt omkring i byen som er blevet flyttet på grund af renovering og omforandringer af grundejernes ejendomme. Og det må man ikke uden at kontakte Farsø Vandværk, som der står i regulativet Punkt 9.3 og 9.11. Vi har nu sat det som en takst i takstbladet, at opdager vi at plomben er fjernet eller måleren er placeret et andet sted en der hvor vi har registreret det, så kommer man til at betale en bod på 5000,00 kr. Endvidere vil Farsø Vandværk kræve at måleren bliver sat ud i målerbrønd, og som vil blive lavet på grundejers regning.

Vi vil i 2018 Sende en meddelelse ud til alle VVS firmaer i Vesthimmerland, om at de bedes kontakte os hvis de skal lave om på installationerne på en beboelse i Farsø Vandværks Forsynings område.

Farsø Vandværk beder jer stadigvæk om at hold øje med jer vandmålere, dette gælder både om de står stille eller i bruger mere vand end i plejer. Grunden til at vi kører rundt og fjernaflæser er bare beregnet til vandværket brug, så vi har styr på vore oppumpet mænge og forbrug. Det med at vi henvender os til jer forbrugere, er kun for at vi minimere vores vandspild og afhjælpe diverse utætheder, og en service til jer så i får bugt med skaden inden der sker alt for mange ødelæggelser i jeres hus. Så forbrugere tjek jeres måler mindst en gang om måneden. Der er et aflæsnings skema inde på vores hjemme side som kan udskrives. Hvis i ikke har denne mulighed så snak eventuelt med jeres nabo, eller kontakt vandværket så vil vi hjælpe jer.

Der er foretaget 85 flytninger i 2017 (2016 = 109)

Vi har 1897 forbrugere

Og vi har 1546 målere

I 2017 er der kommet 24 nye forbrugere

Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder, samt der har været møder med andre instanser.

I Erfa gruppe mellem de store vandværker i Vesthimmerland kommune som består af 2 repsentanter fra hver vandværk, Aars – Aalestrup – Løgstør og Farsø, har vi haft 1 møde i 2017

Vi har haft 1 møde med vandrådssamarbejdet af alle vandværker i Vesthimmerlands kommune som består af de 4 store vandværker og 6 små vandværker samt en repræsentant fra vandrådet samt 3 repræsentanter fra kommunen fra teknisk forvaltning virksomheder og grundvand. Vandrådet stå lige nu standby, indtil Kommunalbestyrelsen finder ud af hvad de vil fremover med hensyn til Kildepladser og forsyninger fra vandværkerne i Vesthimmerlands kommune.

Vi har fået taget de vandprøver som loven siger i 2017 og næste alle så fine ud, der var et problem på Industrivej hvor de havde fundet nogle colibakterier. Der blev så bestilt en ny prøve og det viste sig så at den var i orden, den første prøve var taget det forkerte sted, så alt vores vand som vi pumper ud til forbrugerne er i orden.

Det har været meget oppe i pressen om Pesticide-rester af CHLORIDAZON i vandet. Så det har vakt bekymring mange steder og ført til lukninger af vandboringer, fordi man har fundet rester af sprøjtegiften CHLORIDAZON. Farsø Vandværk har fået drikkevandet kontrolleret for rester af CHLORIDAZON, og vandværkets forbrugere kan roligt drikke vandet, for der er ikke fundet antydning af stoffet i vandet fra Farsø Vandværk. Farsø Vandværk har fået teste alle 5 boringer

Takstblad for 2017 er sendt til kommunen, hvor de i år skulle have diverse beregninger der viser at taksterne er beregnet ud fra faktiske forhold, Regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år og investeringsplan, og en begrundelse for ændret eller uændret takster.

Takstbladet er indsendt og godkendt med følgende afgifter.

En fast afgift på 55 kr.

En uændret vandafgift pr. m³ pris på 2,50 kr.

Målerleje 150 kr.

I 2016 var den faste afgift på 20 kr. og m³ pris på 2,50 kr. Målerleje på 20 kr.

Vedligeholdelse af værker og ledningsnet.

Der har været 2 brud på vores stophaner som har været utætte og er blevet skiftet.

Når der i dag er brud ved en stophane, så bliver de fjernet, og der kommer en ny stikledning fra hovedledningen og ind til en ny målerbrønd, så vi minimere chancerne for brud, og samtidig får vi måleren ud at sidde i brønden.

Så husk fremad hvis der er nogle grundejere som laver om på deres installationer inde i huset, så skal der etableres målerbrønd og måleren sætte ud, dette gælder også hvis der er brud ved stophanerne. Dette står også i vores regulativ under punkt 9.3. Så det er nemmere for vandværket at komme til målerne hvis der er noget galt med dem, så er vi fri for at skulle kontakte grundejer, hver gang der er noget galt med en måler. Dette tager også tid.

Når vi renovere vores ledningsnet rundt om i byen laver vi samtidig et samarbejde med beredskabet om at slette de brandhaner som ikke bliver brugt mere så vi undgår at få bakterier i vandet fra det stille stående vand i brandhanerne, som andre vandværker har haft problemer med. Vi har ikke haft problemet endnu, men det er jo bedre at forberede end lade stå til.

Der er blevet malet stakit på Holmevej.

Målerkontrol af vandmåler er udført i henhold til udarbejdet skema og partiet blev godkendt.

Da der i fremtiden skal skiftes ca. 1200 måler, er vi i bestyrelsen blevet enige om at tage 200 målere hvert år de næste 6 år. Så får vi skiftet vores gamle målere ud til nye. Vi vil få 2 VVS firmaer i byen til at afgive tilbud på udskiftningen.

Nye forsyningsledninger

Der er lavet nye forsyningsledninger fra Nibevej 88 til Hestbækvej og 200 m ned ad Hestbækvej for tilslutning af Nibevej 79. Så er forsyningsledningen lagt ud af Langbjergvej til nr. 15 for forsyning af Nibevej 66. Ny forsyningsledning på Svoldrupvej fra nr. 35 til Svoldrupvej 49 transformator stationen Eniig.

Renovering af  Ibisvej og Uglevej hvor Stophaner er blevet slettet og der er lavet målerbrønde med stophaner.

I forbindelse med nyt asfalt i hovedgaden har vi fået skiftet alle vores flydedæksler i cykelsti og vej.

Tjekket vores hovedledning i hovedgaden 2.steder. en i Nørregade og en i Søndergade, og der var ingen fejl at bemærke på vores hovedledning. Rep. af hovedstophane i vejbane ved Nørregade/Skovbakke alle

Der har været nogle enkelte brud på vores ledningsnet, nogle som vores forbruger har anmeldt til os, og det er vi meget glade for, for så kan vi minimere vores vandspild, så ser i der kommer vand op af fortov – asfalt og græsbelægninger så bliver vi glade for at blive kontaktet, hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Stophaner og målerbrønde

Vi bruger stadigvæk tid på stophaner og målerbrønde som forbrugerne har dækket til af en eller anden grund, men stophaner og målerbrønde skal være synlige og let tilgængelig.

I løbet af året tager vi så fat i dem i industrikvarteret og dem på landet, så måske bliver vi helt færdigt i 2018. Men det arbejde der bliver lavet er på frivillig basis og bliver lavet i vores fritid, så derfor kan det godt tage lidt lang tid at får projektet færdigt.

Der er nu kommet en takst i takstblader hvis vi kommer ud til tildækkede målerbrønde og stophaner, hvor der er et opstartsgebyr på 260 kr og så derefter pr. time og min. 1.time af 470 kr.

Vi har fået lavet dorkplader som passer til vores målerbrønde, hvis de ligger i indkørelsen og de er udsat for tung trafik, kan man købe disse af Farsø vandværk til en pris af 540 kr incl.moms.

Vandtårn.

Som i jo nok har bemærket, har vi fået lavet en stjerne til toppen af vandtårnet som har lyst her i November til midt i Februar, Vi syntes selv den er ret flot og kan ses langt fra.

SMS-varsling

Som der jo nok er nogle af jer der har bemærket så har vi fået Sms varsling til vores forbrugere, den bliver brugt til at informere forbrugerne nå vi skal give informationer om lukning af vandet. Og det har fungeret fint på det 2 veje som vi har renoveret indtil nu.

Så det er noget vi fremover bruger også til information til vores forbrugere.

Person data lovgivningen

Den ny Persondata lovgivning som også vi er underlagt skal vi have lavet inden den træder i kraft her i Maj måned.

Hjemmeside.

Vores hjemmeside WWW.FARSOE-VANDVAERK.DK, sørger vi for at få opdateret løbende når der tilgår os noget som vi syntes der skal ind på siden, så er der noget i syntes der mangler eller der er svært at finde vil vi gerne have en tilbage melding fra jer.

Vagttelefon

Numret er fortsat 70251026 og der stilles automatisk videre, så der er altid en at træffe også i ferier

Varmeværket i Farsø

Vi har fortsat et godt samarbejde med varmeværket og det vil vi selvfølgelig fortsætte med.

Fremtiden

 • Nye stikledninger og målerbrønde på Svalevej og Tranevej fra nummer 79 – 93
 • Så skal vi ud og tjekket de sidste stophaner og målerbrønde i byen
 • Ud i industrikvarteret og på landet og finde stophaner
 • Diverse kortopdateringer med Geopoint
 • Tjekke hovedstophaner
 • Udskiftning af målere
 • Renovering af vandtårn og etablering af nyt lys på kanten af vandtårn.
 • Forsyningsledning Jeppe Aakjærsvej (hallen)
 • Forsyningsledning Røjbækvej/Svoldrupvej
 • Forsyningsledning Torupvej
 • Svoldrupvej 32 Stikledning Ændres

Tak til vandpasser som holder bestyrelsen informeret om diverse boringers tilstand, samt holder os orienteret om diverse mangler, om der er noget galt nogle steder. Så står han for græsslåning og snerydning ved vandværksbygningerne, samt små vedligeholdelser. Og han er god til at komme og fortælle når der er noget der mangler eller der er noget galt.

 

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, som gladeligt møder op når jeg indkalder til diverse møder.